VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN číslo: 
2/2016

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  podľa zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum vyvesenia / schválenia: 
16. december 2016