VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Píla

VZN číslo: 
01/2016

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce  Píla

Dátum vyvesenia / schválenia: 
30. máj 2016
Dátum pripomienkovania / účinnosti: 
13. jún 2016