O verejnom poriadku

VZN číslo: 
03/2011

O dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany verejnej zelene

Dátum vyvesenia / schválenia: 
14. apríl 2011
Dátum pripomienkovania / účinnosti: 
25. máj 2011