VZN_poplatok_odpady

VZN číslo: 
02/2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum vyvesenia / schválenia: 
20. november 2018
Dátum pripomienkovania / účinnosti: 
06. december 2018