BSK - ponúka možnosť rozhodnúť na aké projekty sa minie časť rozpočtu kraja

Bratislavský samosprávny kraj po prvýkrát vo svojej histórii prichádza s možnosťou participácie svojich občanov na rozhodovaní o verejnom živote. Formou spolurozhodovania o efektívnom využití časti finančných prostriedkov, prostredníctvom poskytovania dotácií z participatívneho rozpočtu môžu obyvatelia BSK podporiť malé komunitné projekty.

Bratislavský samosprávny kraj vyčlenil pre túto časť rozpočtu 250 000 €, pričom maximálna výška dotácie na jeden projekt je stanovená na 5 000 €. 

Dovoľte mi dať Vám do pozornosti informáciu, že žiadosti je možné podávať do 02.07.2018. Na jeden projekt je žiadateľ oprávnený žiadať maximálne 5 000 EUR, pričom každý žiadateľ (fyzická osoba, organizácia, občianske združenie) môže podať najviac jednu žiadosť. Predkladané projekty nemôžu byť spolufinancované z iných prostriedkov rozpočtu BSK, z prostriedkov štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie. Súkromné zdroje môžu byť súčasťou spolufinancovania predkladaných projektov.

Žiadateľ podáva žiadosť elektronicky cez www.rozhodni-bsk.sk, kde sa zaregistruje a vyplní elektronický formulár. Následne je potrebné vyplnenú žiadosť vytlačiť a spolu s povinnými prílohami doručiť do podateľne Úradu BSK osobne alebo poštou.

Bratislavský samosprávny kraj, pre ktorý je najväčšou prioritou transparentnosť verejného rozhodovania, otvorenosť a efektívnosť samosprávy, sa rozhodol zapojiť do projektu participatívneho rozpočtu širokú verejnosť, a tým umožniť občanom prostredníctvom hlasovania priamo sa zapájať do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní finančných prostriedkov z rozpočtu BSK a napĺňať tak našu predstavu: Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život.

 

S pozdravom

 

Juraj Droba

Predseda

 

Bratislavský samosprávny  kraj

Sabinovská 16, P. 0. BOX 106

820 05 Bratislava 25

Slovenská republika

 

Tel:        +421 2 4826 4150

E-mail:  predseda@region-bsk.sk