Ako vybaviť

Obecný úrad:

 

Spoločný (stavebný) úrad:   

  • Návrh na vydanie územného rozhodnutia (návodtlačivo)
  • Návrh na vydanie stavebného povolenia (návod, tlačivo 12 )
  • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (návodtlačivo)
  • Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (návodtlačivo)
  • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (návodtlačivo)
  • Ohlásenie drobnej stavby (tlačivo)
  • Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác (tlačivo)
  • Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby (tlačivo)
  • Návrh na zmenu v užívaní (tlačivo)

Vedúci | Mgr. Marcel Matovič | 033/ 6908 321

 


Plynári:

SPP – distribúcia